Image Alt

Raka & Rai 2001

Koleksi Yayasan Gaya Dewata