Image Alt

Raka & Rai 2005

Koleksi Yayasan Gaya Dewata